Algemene Voorwaarden

Kato Gâteaux

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kato Gâteaux, met maatschappelijke zetel te Korenmarkt 11, 2800 Mechelen, BTW BE0684.825.938, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar assortiment online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kato Gâteaux moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. 

Kato Gâteaux kan de Klant een voor ieder product unieke en welbepaalde korting toekennen op de prijs (hierna “horecaprijs”) in het geval dat de Klant een zakelijke, horeca klant is van Kato Gâteaux. De horeca-prijs wordt enkel toegekend indien de klant een horeca-account heeft op de website.

Voor particuliere klanten worden alle prijzen op de webshop weergegeven inclusief BTW. Voor horeca klanten worden de prijzen weergegeven zonder BTW.

Horeca klanten dienen niet online af te rekenen, maar krijgen op het einde van elke maand de afrekening toegestuurd op factuur. Kato Gâteaux behoudt zich het recht om het verschil tussen de normale prijs en de verlaagde horeca-prijs terug te vorderen, indien de Klant zich verkeerdelijk of onder valse voorwaarden op dergelijk lidmaatschap heeft beroepen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op moment van afrekenen.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online assortiment en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kato Gâteaux niet. Kato Gâteaux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kato Gâteaux is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, uitgaves, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Kato Gâteaux volgens de kanalen aangegeven op de website of via info@katogateaux.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kato Gâteaux. Kato Gâteaux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – Online Aankopen

Een Particuliere Klant dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

Een Professionele Klant (Horeca Klant) dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Kato Gâteaux is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voorlopig is afhaling de enigste leveringswijze van de webshop.

Kato Gâteaux zal de inhoud van de bestelling aan de Klant leveren van zodra deze inhoud beschikbaar is voor afhaling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Klant kan Kato Gâteaux vervolgens verzoeken de levering, indien nog mogelijk, te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Kato Gâteaux de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Kato Gâteaux het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Kato Gâteaux is afhankelijk van de levertermijnen van zijn toeleveranciers. De Klant vindt een indicatie van de levertermijnen op de productpagina van elk product.

Bij bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om te kiezen tussen een methodes van levering:

Indien de klant voor kosteloos afhalen heeft gekozen, wordt hij na bestelling uitgenodigd om een tijdstip uit te kiezen waarop hij of zij de beschikbare cursusmaterialen kan ophalen bij Kato Gâteaux, die zich situeren in de Korenmarkt 11, 2800 Mechelen. Wanneer de klant zich op het overeengekomen tijdstip niet aanbiedt in de koffiebar van Kato Gâteaux, wordt hij of zij de gelegenheid aangeboden om een nieuw tijdstip uit te kiezen.

Indien de klant voor verzending heeft gekozen en de bijkomende verzendingskosten heeft voldaan, zal Kato Gateaux de gehele bestelling verzenden naar het aangegeven adres in België van zodra alle bestelde goederen beschikbaar zijn. De Klant kan de geschatte afleverdatum raadplegen via de platformen van BPost met de gegevens die Kato Gâteaux hem of haar verschaft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kato Gâteaux.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kato Gâteaux was geboden. 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kato Gâteaux.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kato Gâteaux te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bestellingen kunnen niet meer teruggebracht worden nadat deze werden afgehaald.

Artikel 8 – Klantendienst 

De medewerkers van Kato Gâteaux zijn bereikbaar via e-mail op info@katogateaux.be, via Facebook Messenger™ als ‘Kato Gâteaux’ of per post op het adres Korenmarkt 11, 2800 Mechelen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 9 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kato Gâteaux beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Kato Gâteaux zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kato Gâteaux, neemt de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht overeenkomstig de Privacyverklaring.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het aanmaken van zijn klantenaccount met zijn horecagegevens, het weergeven van de voor hem relevante shop onderdelen, het verwerken van zijn bestelling, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het contacteren voor informatie omtrent zijn bestelling, het aanleggen van de boekhouding, en – indien hij hier uitdrukkelijk toestemming voor gaf – voor promotionele doeleinden. 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Zijn wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen via een MD-5 Hash. De implementatie voegt salt toe aan het wachtwoord en hasht met 2^8 = 256 karakters van MD5. Kato Gâteaux heeft dus geen toegang tot het wachtwoord van de Klant.

Kato Gâteaux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien de Klant toch nog vragen heeft over de Privacyverklaring, kan hij of zij Kato Gâteaux contacteren op info@katogateaux.be.

Artikel 11 – Aantasting Geldigheid – Niet-Verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kato Gâteaux om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12 – Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 13 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht en Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief